NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE

W przypadku nieruchomości niezabudowanych niezbędne będą następujące dokumenty:

1. Dokumenty związane z nabyciem nieruchomości:

a). akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny,
b). w razie nabycia nieruchomości niezabudowanej w drodze dziedziczenia – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zaświadczenie o uiszczeniu należnego podatku od spadku lub zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o zwolnieniu od podatku

2. Aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

3. Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

4. Zaświadczenie z urzędu gminy lub urzędu miasta o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5. Jeżeli została wydana to decyzja o warunkach zabudowy.

6. Podatek od nieruchomości – zaświadczenie o wysokości podatku i niezaleganiu z płatnością.

7. Jeżeli działka powstała w wyniku podziału i nie ma dla niej założonej oddzielnej księgi wieczystej – decyzję podziałową działki oraz odpis zwykły z księgi wieczystej, prowadzonej dla działki, z której wydzielono przedmiot transakcji.