NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, m.in. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

W przypadku nieruchomości zabudowanych niezbędne będą następujące dokumenty:

1. Dokumenty związane z nabyciem nieruchomości:

a). akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny,
b). w razie nabycia nieruchomości zabudowanej w drodze dziedziczenia – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zaświadczenie o uiszczeniu należnego podatku od spadku lub zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o zwolnieniu od podatku
c). w przypadku nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami stanowiącymi odrębną własność należy przedłożyć decyzję o przekazaniu gruntu w użytkowanie wieczyste lub jeżeli nabycie nastąpiło umową odpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego-akt notarialny umowy przeniesienia własności.

3. Aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej.

4. Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

6. Kopia mapy zasadniczej.

7. Zaświadczenie z urzędu miasta lub urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

8. Posiadana dokumentacja techniczna budynku.

9. Posiadane dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy lub pozwolenie na użytkowanie.

10. Decyzja o wysokości podatku od nieruchomości, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości.

12. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

13. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych