LOKAL MIESZKALNY

Przedmiotem transakcji sprzedaży może być odrębna własność lokalu mieszkalnego tzw. Własność hipoteczna lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jeżeli przedmiotem umowy przeniesienia własności jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niezbędne będą następujące dokumenty:

1. Podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w zależności od sposobu nabycia może to być:

a). akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny,
b). przydział wydany przez spółdzielnię,
c). przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
d). w razie nabycia mieszkania w drodze dziedziczenia – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu należnego podatku od spadku lub zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o zwolnieniu od podatku

2. Aktualne zaświadczenie wydane przez spółdzielnię, potwierdzające posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz informację o braku zaległości w wobec spółdzielni mieszkaniowej w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych związanych posiadanym prawem,

3. W przypadku założonej księgi wieczystej – aktualny odpis zwykły z księgo wieczystej wydany przez właściwy Sąd Rejonowy

4. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

5. Świadectwo charakterystyki budynku, w którym znajduje się lokal.

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność tzw. własność hipoteczna lokalu (przedmiotem transakcji jest prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w gruncie).

Jeżeli przedmiotem umowy przeniesienia własności jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność, niezbędne będą następujące dokumenty:

1. Dokument będący podstawą nabycia:

a). akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny,
b). w razie nabycia mieszkania w drodze dziedziczenia – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zaświadczenie o uiszczeniu należnego podatku od spadku lub zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o zwolnieniu od podatku

2. Aktualne zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku lub wspólnotę mieszkaniową potwierdzające, że właściciele nie zalegają z opłatami czynszowymi i eksploatacyjnymi na rzecz wspólnoty lub zarządcy z informacją o wpłaconych środkach na fundusz remontowy oraz planowanych remontach części wspólnych.

3. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

4. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach od nieruchomości.

5. Aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej.

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości.