Dekalog Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, której Grupa 6 – Nieruchomości jest członkiem.

[Przesłanie]
Dążymy by rynek nieruchomości był miejscem aktywności profesjonalistów rynku nieruchomości: pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości, realizowanej poprzez:

1.[Nieruchomość]
Promowanie możliwości korzystania z nieruchomości i zwiększanie jej dostępności.
2. [Własność]
Upowszechnianie własności i urzeczywistnianie konstytucyjnych gwarancji ochrony własności.
3. [Wolny rynek. Konkurencja]
Rozwój wolnego rynku i gospodarki opartej na uczciwej konkurencji.
4. [Przedsiębiorczość]
Rozwój przedsiębiorczości i swobodnej aktywności zawodowej. 
5. [Prawo]
Przestrzeganie prawa i działanie wg czystych reguł gry podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.
6. [Wiedza i praktyka]
Podnoszenie jakości usług poprzez systematyczne poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
7. [Klienci. Lojalność i zaufanie]
Ochronę interesów klienta w oparciu o lojalną współpracę i wzajemne zaufanie.
8. [Etyka zawodu. Uczciwość]
Przestrzeganie etyki zawodowej, uczciwe wykonywanie czynności zawodowych w oparciu o szacunek wobec zawodu, klientów i konkurencji. 
9. [Profesjonalizm. Staranność]
Dokonywanie czynności zawodowych z uwzględnieniem wymaganego stopnia staranności zawodowej, niezbędnej wiedzy i dobrych praktyk.
10. [Dobre praktyki]
Dobre praktyki, jako najlepszą przesłankę rozwoju zawodów rynku nieruchomości.